รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170825748
Activate Office และ เครื่องช้า (เครื่องเช่า Rico)...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25
เชิดชัย
170825747
Activate Office ...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25
เชิดชัย
170825746
activate office, เครื่องเช่า ricoh ช้า ...
ธีระวัฒน์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
2481
2017-08-25
เชิดชัย
170825745
ลง windows ใหม่...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2017-08-25
เชิดชัย
170823744
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น...
สุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2017-08-23
เชิดชัย
170822743
windows รันไม่ได้...
ธงชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2017-08-22
เชิดชัย
170821742
Add printer HP Laser Jet 1020...
กุสุมาลย์
กองกลาง
1002
2017-08-21
เชิดชัย
170821741
ลง window ใหม่...
สุมาลี
สาขาวิชาการบัญชี
862412956
2017-08-21
เชิดชัย
170821740
ห้องสำนักงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-08-21
170821739
จอไม่ติด...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-08-21
เชิดชัย
170817738
activated windows ไม่ผ่าน...
สุรศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
899492875
2017-08-17
เชิดชัย
170816737
Share Printer...
สุญานีย์
กองกลาง
2215
2017-08-16
เชิดชัย
170815736
ไม่มีสัญญาณ RMUTI wifi บริเวณห้องพักอาจารย์ ตึก 34 ห้อง 405 ทำให้ไม่สามารถใช้ระบ...
ฐิติกร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
849623641
2017-08-15
มงคล
170815735
ตั้งค่าเปลี่ยนจุดกระจายสัญญาณไวไฟภายในองค์กร ห้องประชาสัมพันธ์ อาค...
อมร
กองกลาง
2296
2017-08-15
170809734
ปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่สามารถแชร์และเชื่อมต่อได้ เพราะคอมพิวเตอร์เคร...
พงศกร
กองบริหารงานบุคคล
2690
2017-08-09
เชิดชัย
170808733
ระบบ internet มีความเร็ว น้อยกว่าปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ และเกิดขึ้นบ่อยค่ะ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3552
2017-08-08
170808732
ปรึกษาการเข้าใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านระบบ LAN...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2017-08-08
เชิดชัย
170807731
ลงwindows 10 office office 2013...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-08-07
เชิดชัย
170803730
ลง windows 10 office 2010 format Hdd แบ่ง partion ใหม่...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3211
2017-08-03
เชิดชัย
170802729
print ไม่ออกค่ะ...
เบญจวรรณ
กองกลาง
2002
2017-08-02


Total 1060 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]