รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180731962
ลงprogram antivirus, m-office, micosoft window...
พงษ์พันธ์
กองกลาง
629611989
2018-07-31
เชิดชัย
180724961
เครื่องดับ จอขึ้นสีฟ้า...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-07-24
เชิดชัย
180724960
ลงโปรแกรมใหม่...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2018-07-24
เชิดชัย
180723959
คอมพิวเตอร์ ทำงานช้า อยากให้ เปลี่ยน เป็น 32 bit...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2018-07-23
เชิดชัย
180723958
ลง Window 10 ใหม่ รายละเอียดเเจ้งในกระดาษแล้ว...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-07-23
เชิดชัย
180720957
microsoft ใช้งานไม่ได้...
พงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
956121645
2018-07-20
เชิดชัย
180720956
เปิด MS Word สั่งพิมพ์ไม่ได้ หน้าจอค้าง...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
816694701
2018-07-20
เชิดชัย
180719955
Add printer...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-07-19
เชิดชัย
180719954
แอดเครื่องปริ้นเตอร์...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2018-07-19
เชิดชัย
180719953
ลง Windows ...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-07-19
เชิดชัย
180719952
ลงวินโดว์ใหม่...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2018-07-19
เชิดชัย
180718951
มาตรวจสอบอินเตอร์เน็ต...
ยงยุทธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3440
2018-07-18
180717950
ลงโปรแกรมพื้นฐาน...
อุษณา
สาขาวิชาการบัญชี
818764409
2018-07-17
เชิดชัย
180717949
ปรึกษาการเพิ่มภ่าษาไทย office2013...
สุรศักดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
844485437
2018-07-17
เชิดชัย
180717948
ลง window ใหม่...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
816694701
2018-07-17
เชิดชัย
180711947
แชร์เครื่องปริ๊น 2 เครื่องไม่ได้...
พิชญาภัค
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-07-11
180710946
ลง window10...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2018-07-10
เชิดชัย
180710945
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ วรรณ์มณี บุญฟู (Computer name : wanmanee) ที่ใช้งานอยู่ ไม่สามา...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-07-10
เชิดชัย
180709944
เครื่องเปิดไม่ติด ...
สุนิษา
สาขาวิชาการบัญชี
939456145
2018-07-09
เชิดชัย
180706943
เปลี่ยนสายอินเตอร์เน็ต และลงโปรแกรมoffice คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
99
2018-07-06
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]