รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1901291079
เครื่องทำงานช้า/ลง Window ...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2296
2019-01-29 00:00:00
เชิดชัย
1901291078
เครื่องชำระค่าปรับไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-01-29 00:00:00
มงคล
1901291077
เครื่องเปิดไม่ติด มีเสียงดังติ๊ดๆๆ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-01-29 00:00:00
เชิดชัย
1901281076
จอฟ้า เปิดไม่ติด...
ณัฐกฤตา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3353
2019-01-28 00:00:00
1901231074
เครื่องเปิดไม่ติด...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-01-23 00:00:00
เชิดชัย
1901231073
เข้า internet ไม่ได้...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-01-23 00:00:00
เชิดชัย
1901231071
คอมพิวเตอร์ดับ เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้...
ชุติมา
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-01-23 00:00:00
เชิดชัย
1901221070
ลงระบบปฎิบัติการใหม่ และโปรแกรมสำนักงาน...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
811958144
2019-01-22 00:00:00
เชิดชัย
1901221069
็HD เสีย เปลี่ยน HD ใหม่ รบกวนช่วยดำเนินแบ่ง partision HD และติดตั้งโปรแกรมใหม่ ...
กิตติวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2019-01-22 00:00:00
เชิดชัย
1901211068
excel ค้างบ่อย ...
พนิดา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
896301567
2019-01-21 00:00:00
เชิดชัย
1901211067
เปิดไม่ติด...
อุดมลักษณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2581
2019-01-21 00:00:00
เชิดชัย
1901211066
key office 2010 หมดอายุ...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2019-01-21 00:00:00
เชิดชัย
1901041063
เครื่องเปิดไม่ติด...
บุษบงกช
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2019-01-04 00:00:00
เชิดชัย
1901041062
เครื่องเปิดไม่ติด...
สิริไพศาล
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
867183299
2019-01-04 00:00:00
เชิดชัย
1901021061
ล้างและลงโปรแกรม Laptop 4 เครื่อง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทค...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2019-01-02 00:00:00
เชิดชัย
1812211060
เปิดเครื่องเป็นจอสีฟ้า...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-12-21 00:00:00
เชิดชัย
1812141059
หน้าจอคอมไม่ปกติ แจ้งแก้ไข ไปครั้งที่ 1 โดย คนชื่อสัน เป็นคนรับงาน นาย...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2540
2018-12-14 00:00:00
1812141058
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่เพียงพอ" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีจำน...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2018-12-14 00:00:00
มงคล
1812121057
ติดไวรัสขณะใช้ search engine (Crome, Internet Explorer) จะพิมพ์สลับภาษาไทยกับอังกฤษไม่ได้ด้วย...
วรรณณี
สาขาวิชาการตลาด
3641
2018-12-12 00:00:00
เชิดชัย
1812121056
ลงโปรแกรมใหม่...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
887143473
2018-12-12 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]