รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180111808
เครื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมเครือข่ายหากัน share printer และ drive ระหว่างแผนกงา...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2018-01-11
มงคล
180110807
เปลี่ยน HD และลง window ใหม่เนื่องจากมี bad sector ในไดร์ซี...
ไมตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
832979197
2018-01-10
เชิดชัย
180110806
เปิดไม่ติด...
เชิดศักดิ์
กองกลาง
2230
2018-01-10
เชิดชัย
180109805
ลงโปรงแกรมวินโดว์...
อัญชลี
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
840769690
2018-01-09
เชิดชัย
180108804
ติดไวรัส เครื่องไม่สามารถทำงานเอกสารหรืองานอื่นๆได้...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
885817638
2018-01-08
เชิดชัย
180108803
ลง window ใหม่แล้ว คอมไม่มีเสียง Note ขอลง window 10 ถ้าสามารถลงได้ค่ะ ...
ภูษิตา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
638877722
2018-01-08
เชิดชัย
180108802
ลง windows...
นิติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
879665373
2018-01-08
เชิดชัย
180105801
ติดไสรัส เครื่องช้ามาก...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-01-05
เชิดชัย
180105800
ไดร์ฟ C เต็ม ดำเนินการล้างไฟล์ขยะแล้ว...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2018-01-05
เชิดชัย
180105799
ปริ๊นไม่ได้ และเปิดไฟล์เอกสาร word ไม่ได้ error Memory connot process...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2018-01-05
เชิดชัย
180104798
ลง windows 10 --- 64 bit ลง Office 10 + แก้ไขคำผิดภาษาไทย...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865155199
2018-01-04
เชิดชัย
180104797
เปิดไม่ติด...
ปรียา
กองคลัง
2161
2018-01-04
เชิดชัย
171228796
ลงวินดดว์ใหม่...
พิมภนิจภา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
923477070
2017-12-28
171226795
เนื่องจากติดไวรัสผ่านเฟสบุ๊ค และเปิดเฟสบุ๊คไม่ได้...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-12-26
เชิดชัย
171222794
ลงโปรแกรม window , office , mathlab...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
3255
2017-12-22
เชิดชัย
171218793
ไม่สามารถเข้าวินโดวน์ได้...
วราภรณ์
กองกลาง
872172721
2017-12-18
เชิดชัย
171218792
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2017-12-18
171218791
ลงwindow...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2017-12-18
เชิดชัย
171212790
เครื่องช้า มีปัญาหาในการปริ๊น( เครื่องเช่า)...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2017-12-12
เชิดชัย
171206789
อินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพลานามัย ใช้ไม่ได้ อาคารอเนกประส...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
3063
2017-12-06
มงคล


Total 1060 Record : 53 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]