รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1809261002
เปิด windows ไม่ได้...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-09-26
1809191001
Install Driver Printer ...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2670
2018-09-19
1809171000
ลงวินโดว์ 2 เครื่อง + โปรแกรมพื้นฐาน + Format Drive C ได้เลย...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2018-09-17
เชิดชัย
180913999
เชื่มต่อ wifi ไม่ได้...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-09-13
เชิดชัย
180913998
จอฟ้า...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-09-13
เชิดชัย
180912997
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Office ใหม่ เนื่องจาก บ.ริโก้ ได้ลงวินโดว์ใหม่...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-09-12
180911996
เครื่องเปิดไม่ติด (เปลี่ยนซัพพลายใหม่แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้) ...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-09-11
เชิดชัย
180911995
ขอใช้ Access Point 2 ตัว เพื่อใช้ในโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...
สุเมธ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
935615989
2018-09-11
180911994
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้...
สุธาสินี
กองนโยบายและแผน
2420
2018-09-11
เชิดชัย
180910993
เปิดเครื่องไม่ได้...
สมเจต
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
891892069
2018-09-10
เชิดชัย
180910992
ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯได้ โรงพิมพ์...
ธนภัทร
กองกลาง
945143485
2018-09-10
180907991
ลงวินโดว์ ...
ณพรรณ
สาขาวิชาการตลาด
3642
2018-09-07
พลากร
180906990
ระบบสวิชอินเตอร์เน็ตภายในไม่สามารถใช้ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องพ...
อมร
กองกลาง
2296
2018-09-06
180904989
เชื่อมต่อ wifi ในห้องเตรียมทรัพยากร ชั้ง1 ห้องสมุด ไม่ได้ ...
พิมพ์ชนก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2851
2018-09-04
180903988
ไม่สามรถเข้าใช้ระบบ บำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางได้ แต่เครื่องอื่นส...
สุภาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-09-03
180831987
ลง windows 10 ...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-08-31
เชิดชัย
180827986
วินโดว์ 10 ไม่บูธเข้าวินโดว์ ...
กัญญาภัทร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-08-27
เชิดชัย
180823985
เชื่อมต่อไวไฟ...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-08-23
มงคล
180823984
คอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5018
2018-08-23
180821983
เชื่อมต่ออินเติร์เน็ต...
อมรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3848
2018-08-21


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]