รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1904191119
ขอความอนุเคราะห์แชร์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินงานสั่งพิมพ์เอกสาร...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2019-04-19 00:00:00
1904191118
แก้ไขปัญหาติดไวรัส...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2019-04-19 00:00:00
เชิดชัย
1904181117
ออฟฟิตหมดอายุ...
กาณฑ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
817003242
2019-04-18 00:00:00
เชิดชัย
1904181116
เครื่องเปิดไม่ติด...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2019-04-18 00:00:00
เชิดชัย
1904181115
เปิดเครื่องแล้วไม่ติด รอมานานกว่า 35นาทีแล้ว ทั้งนี้ถ้าลงวินโดวใหม่ ข...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3814
2019-04-18 00:00:00
เชิดชัย
1904171114
เครื่องช้า ให้ลง window ใหม่...
วิมล
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
896265399
2019-04-17 00:00:00
เชิดชัย
1904171113
เปิดเข้าวินโดว์ไม่ได้...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2019-04-17 00:00:00
เชิดชัย
1904171112
เปิดเครื่องไม่ติด...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-04-17 00:00:00
เชิดชัย
1904171111
ลงwindows ใหม่...
ศตคุณ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2147483647
2019-04-17 00:00:00
เชิดชัย
1904111110
เปิด office 2019 ไม่ได้ ต้องการลง office 2013 ...
วสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
945419153
2019-04-11 00:00:00
เชิดชัย
1904051109
ลงวินโดว์ใหม่...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2670
2019-04-05 00:00:00
เชิดชัย
1904051108
Set Printer...
ธัญลักษณ์
กองกลาง
885832999
2019-04-05 00:00:00
1904051107
Window expire...
เสน่ห์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2019-04-05 00:00:00
เชิดชัย
1904051106
แชร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2019-04-05 00:00:00
1904041105
ลงโปรแกรม Office...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2670
2019-04-04 00:00:00
เชิดชัย
1904041104
ลงวินโดว์ใหม่ ฟอแมตไดร์ C...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2019-04-04 00:00:00
เชิดชัย
1904031103
ลงวินโดว์ใหม่...
พงษ์พันธ์
กองกลาง
629611989
2019-04-03 00:00:00
เชิดชัย
1904031102
คอมเปิดไม่ติด...
อุดมลักษณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-04-03 00:00:00
เชิดชัย
1904031101
เปิดเครื่องไม่ได้ (หลังจากมีไฟฟ้าดับ 2 ครั้ง)...
รัชดาพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-04-03 00:00:00
เชิดชัย
1904011100
ลงโปรแกรมพื้นฐาน...
วิไลวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868659706
2019-04-01 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]