รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1906061140
เข้าเน็ตไม่ค่อยได้ จอภาพเป็นสีสายรุ้ง...
ณัฏฐนันท์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2019-06-06 00:00:00
เชิดชัย
1906051139
ลิขสิทธิ์หมดอายุ ตรวจเช็คเครื่อง...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2019-06-05 00:00:00
เชิดชัย
1906041138
ลง window ใหม่ office 2013 กันไวรัส ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2019-06-04 00:00:00
เชิดชัย
1906041137
ลงโปรแกรม window ใหม่...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2019-06-04 00:00:00
1905281135
ลงโปรแกรมออฟฟิต 3 เครื่อง...
รมิดา
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
954455256
2019-05-28 00:00:00
1905241134
1-เวลาสั่ง print เครื่องแจ้งคำว่า spooling แล้วไฟล์ก็หายเลย 2.ตรวจสอบตัวกันไวรั...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2019-05-24 00:00:00
เชิดชัย
1905221133
คอมพิวเตอร์มีปัญหา การเข้าใช้งานอินเตอร์ไม่เสถียร โปรแกรมบางตัวเปิ...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-05-22 00:00:00
เชิดชัย
1905211132
windows repair...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
932348899
2019-05-21 00:00:00
เชิดชัย
1905211131
ติดตั้ง Windows 10 และ office 2010...
มงคล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
840388038
2019-05-21 00:00:00
เชิดชัย
1905171130
เชื่อมต่อ wifi Notebook ไม่ได้...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2019-05-17 00:00:00
เชิดชัย
1905161129
ลงวินโดว์ใหม่ และเครื่องไม่มีเสียง...
กุลนิษฐ์ชา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-05-16 00:00:00
เชิดชัย
1905151128
ตั้งค่า google drive เพื่อส่งข้อมูลในหน่วยงาน...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2019-05-15 00:00:00
เชิดชัย
1905071126
เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2019-05-07 00:00:00
มงคล
1905071125
ติดตั้งโปรแกรม windows และ Microsoft office...
พินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2019-05-07 00:00:00
เชิดชัย
1905021124
เครื่องเปิดไม่ติด เช็คอาการเสีย...
ศุภกร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2853
2019-05-02 00:00:00
เชิดชัย
1904301123
โปรแกรม MS Word ใช้งานไม่ปกติ ช้า และเวลาสั่งปริ้น จะช้า/โปรแกรมปิดเปิดใหม...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2019-04-30 00:00:00
เชิดชัย
1904241122
ลงโปรมแกรมใหม่...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-04-24 00:00:00
เชิดชัย
1904231121
เปิดเครื่องไม่ติด...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-04-23 00:00:00
เชิดชัย
1904221120
ลงโปรแกรมใหม่...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
887143473
2019-04-22 00:00:00
เชิดชัย
1904191119
ขอความอนุเคราะห์แชร์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินงานสั่งพิมพ์เอกสาร...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2019-04-19 00:00:00


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]