รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1902181086
ลงระบบปฏิบัติการใหม่ เนื่องจากระบบปฏิบัติการเดิมเป็นอูบันตู...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2019-02-18
เชิดชัย
1902131085
แชร์เครื่องปริ๊นท์เตอร์ที่ห้อง 22210...
อภินันท์
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
3530
2019-02-13
1902121084
ลง windows และ office ใหม่...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3515
2019-02-12
เชิดชัย
1902111083
Notebook ไม่เชื่อมwifi...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2019-02-11
เชิดชัย
1902051082
แชร์พริ้นเตอร์ 4 เครื่อง...
อณุภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-02-05
มงคล
1902041081
Activate Microsoft Office...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2019-02-04
1901301080
เปิดแล้วมีเสียงติ๊ด และขึ้นจอฟ้า ...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-01-30
1901291079
เครื่องทำงานช้า/ลง Window ...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2296
2019-01-29
เชิดชัย
1901291078
เครื่องชำระค่าปรับไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-01-29
มงคล
1901291077
เครื่องเปิดไม่ติด มีเสียงดังติ๊ดๆๆ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-01-29
เชิดชัย
1901281076
จอฟ้า เปิดไม่ติด...
ณัฐกฤตา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3353
2019-01-28
1901231074
เครื่องเปิดไม่ติด...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-01-23
เชิดชัย
1901231073
เข้า internet ไม่ได้...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-01-23
เชิดชัย
1901231071
คอมพิวเตอร์ดับ เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้...
ชุติมา
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-01-23
เชิดชัย
1901221070
ลงระบบปฎิบัติการใหม่ และโปรแกรมสำนักงาน...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
811958144
2019-01-22
เชิดชัย
1901221069
็HD เสีย เปลี่ยน HD ใหม่ รบกวนช่วยดำเนินแบ่ง partision HD และติดตั้งโปรแกรมใหม่ ...
กิตติวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3111
2019-01-22
เชิดชัย
1901211068
excel ค้างบ่อย ...
พนิดา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
896301567
2019-01-21
เชิดชัย
1901211067
เปิดไม่ติด...
อุดมลักษณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2581
2019-01-21
เชิดชัย
1901211066
key office 2010 หมดอายุ...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2019-01-21
เชิดชัย
1901041063
เครื่องเปิดไม่ติด...
บุษบงกช
สาขาวิชาการบัญชี
3614
2019-01-04
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]