» ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
» การเตรียมความพร้อมการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 
» ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปี พ.ศ. 2564 
» ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
» ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 

» อ่านข่าวทั้งหมด...