» ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ ระดับปรระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สมัครระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
» การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2564 เขตเลือกตั้ง นครราชสีมา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 3 ) 
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
» ประกาศย้ายประกาศย้ายที่พักบุคลากร มทร อีสาน นครราชสีมา ฉบับที่ 2 / 2563 
» เรื่องหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย 

» อ่านข่าวทั้งหมด...