» การเตรียมความพร้อมการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 
» ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปี พ.ศ. 2564 
» แจ้งผลการตรวจเอกสารการยื่นผ่อนผันทหาร 2564 (กรณีล่าช้า) สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
» การเรียนรู้การฝึกภาคสนามทางออนไลน์ด้วย E-learning ด้วยระบบ Moodle ทดแทนการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2563 
» ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563  
» อ่านข่าวทั้งหมด...