» ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
» ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อสนอโครงการด้านวิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอขอทุนประเภท Fundamental Fund ประจำปึงบประมาณ พ.ศ 2565  
» ขอเชิญบุคคลทั่วไป และผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อบรมหลักสูตร : การประยุกต์ใช้งาน PLC- HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน 
» ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% 
» เรื่องหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย 
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» อ่านข่าวทั้งหมด...