» ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) (ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ. เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา) 
» ประกาศการขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา 10% (รอบที่ 3) 
» ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 4/2563 
» ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 1/2564 
» ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564) 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 3 ) 
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» อ่านข่าวทั้งหมด...