» แจ้งการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากในวันที่ 7 กันยายน 2563 รัฐบาลได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
» อ่านข่าวทั้งหมด...