» แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามากรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
» อ่านข่าวทั้งหมด...