ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
๕ ข้อมูลการติดต่อ https://www.rmuti.ac.th/2019/map/
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๘ ถาม-ตอบ https://www.rmuti.ac.th/president/
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน รายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๔ คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดมาตรฐานในการให้บริการ โดยจัดทําเป็นประกาศ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ โดยครอบคลุมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผน
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการติดประกาศ ณ หน่วยงาน
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2562 รายเดือน ตามแบบ สขร.1
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มทร.อีสานหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เอกสารการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๐ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๑ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การเรียกรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ