ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
๕ ข้อมูลการติดต่อ
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๘ Q&A
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
การดำเนินงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
การแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค.2563) 
๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน