ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรมนำหน้า ปัญญานำทาง สรรค์สร้างเทคโนโลยี

ปณิธาน (Determination)

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนำในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
 6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขัน ได้ในประชาคมอาเซียน
 2. บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ใน ประชาคมอาเซียน
 3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 4. การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
 5. มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
 6. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 8. การสนองโครงการพระราชดำริฯ
 9. ระบบการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
 10. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
 11. ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
 12. ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภาพ
 13. ระบบวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

นโยบาย (Policy)

R I D I N G Q A

 1. สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Relevance) นโยบาย (Policy)
 2. สร้างความผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ต่อองค์กร (Involvement)
 3. สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้กับองค์กร (Dedication)
 4. สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ (Income Oriented)
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking)
 6. จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 7. พัฒนาคุณภาพทุกด้าน (Quality)
 8. ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผู้นำทุกระดับ (Accumulated Leadership)

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Graduates Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ”

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Identity)
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”

ค่านิยม (Value)
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan

R = Reputation = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆ ด้าน
M = Morality = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง
T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ
I = Integrity = มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้

คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Student Characteristics)

Technology Literacy = มีความรู้ทางเทคโนโลยี
Elective Communication = มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
Collaboration = มีความร่วมมือส่วนรวม
Ethics Morality = มีคุณธรรมจริยธรรม
Corporate Social Responsibility = มีความรับผิดชอบ
Professional Skill = มีทักษะวิชาชีพ