สำนักงานอธิการบดี

 สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม