สำนักงานอธิการบดี

 สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

 หน่วยตรวจสอบภายใน

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม