แนะนำเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ข้อแนะนำในการใช้งาน

 • การเข้าใช้งานระบบสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานเดียวกับบัญชีอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย @rmuti.ac.th ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
 • หากอาจารย์ผู้สอนต้องการใช้เครื่องมือช่วยสอนในรูปแบบ video conference อาจารย์สามารถใช้ Microsoft Teams ในการจัดห้องเรียน ตารางนัดหมาย และบันทึกการสอนได้ และสามารถแนบไฟล์งาน การบ้าน และโต้ตอบระหว่างเรียนได้
 • กรณียังไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครเพื่อขอใช้บริการได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services

1. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTI – LMS (Moodle)

คุณสมบัติของ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTI LMS (Moodle)

 • ระบบจัดการผู้ใช้คือการจัดการด้านข้อมูลของผู้ใช้งานโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือผู้ดูแลระบบ ผู้สอนผู้เรียนซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งาน การจัดกลุ่มการเรียนของผู้เรียน บันทึกข้อมูลของผู้เรียนวันเวลา จำนวนครั้งในการใช้งานกิจกรรมที่ผู้เรียนทำในแต่ละครั้งเป็นต้น
 • ระบบจัดการรายวิชาคือการจัดการด้านข้อมูลเนื้อหาของรายวิชาและกิจกรรมในในรายวิชา เช่น การสร้างหน่วยการเรียนของรายวิชา, การสร้างเนื้อหาของหน่วยการเรียน, กำหนดเวลาในการเข้าเรียน,การกำหนดรูปแบบการเรียน, การเพิ่มกิจกรรมในการเรียนการสอน, การสั่งงาน (การบ้าน) และการส่งงาน, การวัดและประเมินผล(ทำแบบทดสอบในรายวิชา), การสร้างข้อสอบซึ่งสามารถได้ถึง 9 รูปแบบ ได้แก่ คำถามปรนัย, คำถามอัตนัย, คำถามถูกผิด,เติมคำตอบด้วยตัวเลข, คำนวณ, คำถามจับคู่, คำอธิบาย, สร้างคำถามจับคู่จากอัตนัย เติมคำในช่องว่าง เป็นต้นและตัวช่วยในการเรียนเช่นอภิธานศัพท์,การสืบค้น ข้อมูล เป็นต้น
 • ระบบจัดการการสื่อสารคือเครื่องมือด้านการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบของ Moodle มีหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนกับผู้สอนด้วยกันเอง เช่น Chat Room, Web-board สามารถใช้ได้ใน 3 ลักษณะ คือ
  • เพื่อประกาศข่าวสารในรายวิชา
  • เพื่อการอภิปรายในประเด็นต่างๆในรายวิชา
  • เพื่อเป็นเครื่องมือในการถามตอบปะเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในรายวิชา

2. Microsoft  Teams

คุณสมบัติของ Microsoft Teams

 • สามารถสร้าง Team เป็น e-classroom เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
 • สามารถแจกเอกสารประกอบการประกอบการเรียนการสอนได้
 • สามารถมอบหมายงาน (Assignment) ให้กับนักศึกษาผ่าน e-Classroom และตรวจให้คะแนนได้
 • สามารถสร้างคำถาม (Quiz) และตรวจให้คะแนนแบบอัตโนมัติได้
 • ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีการเรียนการสอน และดาวน์โหลดวิดีโอได้ ซึ่งไฟลจะถูกจัดเก็บไว้ใน Microsoft OneDrive
 • สามารถ Chat หรือโต้ตอบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่าน e-classroom ได้
 • สามารถแชร์หรือแลกเปลี่ยนไฟล์ภายใน e-classroom ได้
 • สามารถทำ Video Conference ได้สูงสุด 250 คน
 • ในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์สามารถปิดเสียงของนักศึกษาภายในห้อง e-classroom ได้
 • สามารถถ่ายทอดสด และแชร์หน้าจอของผู้สอน เช่น Power Point ให้นักศึกษาที่อยู่ภายในห้อง e-classroom ได้
 • สามารถทำ Live Event ถ่ายทอดสดแบบทางเดียวที่รองรับได้ถึง 10,000 คน
 • สามารถใช้งานได้ผ่าน Web และติดตั้ง Application บนสมาร์ทโฟน
 • สามารถใช้ MS Planner, MS Office, MS OneNote, และ MS Whiteboard ร่วมกันใน Microsoft Team ได้

3. Google Classroom

คุณสมบัติของ Google Classroom

 • สามารถสร้างห้อง (E-classroom) สำหรับจัดการเรียนการสอนได้
 • สามารถแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้
 • สามารถมอบหมายงาน (Assignment) และตรวจให้คะแนนได้
 • สามารถสร้างคำถาม (Quiz) และตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้

4. LOOM เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกวีดีโอการสอน จับภาพหน้าจอ และแบ่งปันวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

 • การบันทึกวิดีโอที่สะดวกและการจับภาพหน้าจอ
 • แบ่งปันได้ง่ายสำหรับการทำงานร่วมกัน
 • ใช้ทรัพยากรระบบน้อยที่สุด
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม LOOM

5.จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

คุณสมบัติของ zoom

 • สร้างภาพลักษณ์ของคุณให้ดี ด้วย Video Virtual Background
 • แชร์หน้าจอได้พร้อมกันหลายคน โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเขียนบนหน้าจอที่แชร์ได้
 • สามารถบันทึกการประชุมได้บนเครื่องตัวเองหรือบน Cloud พร้อมระบบแปลงเสียงเป็นคำพูด (speech2text) เพื่อง่ายแก่การค้นหา จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการประชุมหรือ Training ซ้ำเรื่องเดิมๆ และง่ายต่อการจัดเก็บ
 • แชร์หน้าจอหรือแชร์ presentation ให้ผู้ร่วมประชุมได้เห็นพร้อมกันผ่านทุกอุปกรณ์ (PC, tablet, mobile หรือผ่าน Projector หรือ TV)
 • แยกกลุ่มประชุมได้ทุกเมื่อที่ต้องการกับ Breakout Room (ห้องประชุมแยก)
 • สามารถแสดงผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ที่ 49 คนต่อหน้าจอ โดยระบบจะทำการวนเปลี่ยนหน้าจอไปทีละ 49 คน แบบอัตโนมัติ

6.การใช้งาน OBS Studio เบื้องต้นสำหรับใช้ประทำสื่อประกอบการเรียนการสอน

โปรแกรม OBS เป็นโปรแกรม Open-Source สามารถใช้ได้ฟรี สำหรับใช้ในการช่วยสตรีม (Live Stream) และบันทึกวีดีโอ และทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง Windows, Mac, Linux  

คุณสมบัติ OBS Studio

 • อัดวิดีโอและถ่ายทอดสด (พร้อมกันได้)
 • Live ถ่ายทอดสดวิดีโอไปยังเว็บโซเชียลออนไลน์
 • แสดงผลวิดีโอซ้อนวิดีโอในซีนเดียวกันได้
 • ใส่ข้อความ รูปภาพ และย้ายตำแหน่งในขณะที่บันทึกวิดีโอ หรือเผยแพร่วิดีโอได้
 • ปรับแต่งประสิทธิภาพของวิดีโอ และประสิทธิภาพของเสียง
 • ตั้งค่าปุ่มลัดเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งข้น
 • ง่ายต่อการปรับแต่งและตั้งค่าการใช้งาน

สอบถามการใช้งานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่