คณะบริหารธุรกิจ
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ