สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 40 โครงการย่อยทั่วภาคอีสาน

ระหว่างวันที่ 19 – 2 […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ลงพื้นที่วิทยาเขต ชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้ […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ THE 14TH INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW (IWIS 2020) Poland 2020

อาจารย์ และ นักศึกษา […]