นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการชนช้างกราฟิก รายการแข่งขันกราฟิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทีมโพดโพ นางสาวมนธีร […]

ประธาน บ.ตรี เภียบ กรุ๊ป จากกัมพูชา มอบทุนการศึกษาให้ มทร.อีสาน จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]

มทร.อีสาน จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดการเรียนการสอน ด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ สนองความต้องการความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในอนาคต

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2019)”

นายธนรัฐ สายทองยนต์ […]

การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 19 – 22 […]

คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร

วันที่ 15 มีนาคม 256 […]

มทร.อีสาน จับมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัยตามศาสตร์ของพระราชา

วันที่ 14 มีนาคม 256 […]