มทร.อีสาน ได้ผลรวม 86.63 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 256 […]

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน และการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน”

วันที่ 18 ตุลาคม 256 […]

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

วันที่ 17 ตุลาคม 256 […]

ร่วมพลังจิตอาสา นศ.โปรแกรมวิชาช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จัดเตรียมพื้นที่ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ รับเทศกาลออกพรรษา

ร่วมพลังจิตอาสา นักศ […]

มทร.อีสาน ประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 […]

มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​

วันที่ 11 ตุลาคม 256 […]

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มทร.อีสาน จัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ RMUTI FUNRUN 2019 ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 […]