คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จับมือ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา บูรณาการวิจัยการจัดการกลยุทธ์หมู่บ้านนวัตวิถี เขตจังหวัดนครราชสีมา สู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่

วันที่ 7 เมษายน 2564 […]