วันที่ 7 เมษายน 2564 สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น” โดยมี อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 34-401 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน ทั้งนี้มีอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้าร่วมจำนวนกว่า 120 คน

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา

More from my site