วันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิด โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลอีสาน” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัตยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กi โดยในครั้งนี่มีบุคลากร มทร.อีสาน เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

More from my site