วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรงานวิทยบริการได้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะทำงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site