วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน “งานซ่อมบำรุงอาคาร งานก่อสร้าง หมวดโครงหลังคา” ณ โรงเรียนบ้านโนนประดู่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้ร่วมนำความรู้จากการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยที่ชุมชนได้ร่วมเรียนรู้ในการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ และปัจจัยพื้นฐาน สู่การบำรุงรักษาด้วยตนเองไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเกิดความเหนี่ยวแน่นกลมเกลียว สู่การต่อยอดในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site