วันที่ 2 เมษายน 2564  นักวิจัย มทร.อีสาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เป็นหัวหน้าโครงการ ได้จัดแถลงผลสำเร็จของโครงการวิจัย เรื่อง การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  (The Revival of Cultural Heritage  in Phimai Old Town by Arts & Culture Motivation to Develop the Community Economics” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีตัวแทนคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ์ ร่วมกับภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย นำโดย ดร.ประนอม ไชยวิชิต ประธานภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย นางวรัทยา รั้วชัย ผู้ใหญ่บ้านส่วยใน และสมาชิกภาคี ร่วมงานแถลงผลสำเร็จของโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในระยะต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและผู้ป่วยติดเตียง อีกจำนวน 30  ทุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 18 เดือน โดยพบว่า เมืองพิมายเป็นเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยอารยธรรมโบราณผสมผสานกับการอยู่อาศัยที่ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิทั้งทางบกและทางน้ำ คณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน และรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ แสดงให้เห็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในเมืองเก่าพิมาย ทำให้เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และสากล

ที่มา : อ.วัลลภ ศรีสำราญ
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา