วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน พร้อมด้วยนางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมอพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

ซึ่งสืบเนื่อจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างความสุข (สสส.) เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีสุขภาวะที่ดี และมีการพัฒนาขับเคลื่อนเครือข่ายราชมงคลทั้ง 9 แห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มทร.อีสาน จึงได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และรับทราบนโยบายขับเคลื่อนให้เกิดความสุขในองค์กร รวมถึงขยายการสร้างความสุขในกลุ่มเครือข่ายอาชีวศึกษาต่อไป

ที่มา : ยุพาพรรณ คนกระโทก
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site