วันที่ 31 มีนาคม 2564 มทร.อีสาน โดย นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางพวงผกา จันทร์พรม หัวหน้างานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้น ทรงทำให้เศรษฐกิจของประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์มั่นคง มั่งคั่ง ยิ่งกว่ายุคใด ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ อีกทั้งยังทรงบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามที่ชำรุดต่าง ๆ โปรดให้จารึกความรู้นานาชนิด ไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ และที่สำคัญที่สุดคือ ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ไว้แก่แผ่นดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดง เป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติ ในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส รัตนโกสินทร์ศก 112

ข่าว/ภาพ : ยุพาพรรณ คนกระโทก
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา