วันที่ 29 มีนาคม 2564 อาจารย์วรเมธ ศิริจินตนา และ อาจารย์ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์ เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมนี้ มทร.อีสาน ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้แผนงานเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาเป็นแกนหลัก และมีสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาเป็นเลขานุการดำเนินการร่วมกัน

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้วางบทบาทของสถาบันฯ ให้เป็นต้นแบบศูนย์กลางข้อมูลเมือง ภายใต้นิยาม ศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมือง (Urban Informatics Center) ขับเคลื่อนโดยหน่วยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City Driving Unit : SCDU) สังกัดสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ซึ่งปัจจุบันการเตรียมความพร้อมบทบาทนี้ของ มทร.อีสาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนมา 2 แหล่ง ได้แก่ 1) งบประมาณแผ่นดิน 2564 จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมือง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (Urban Infrastructure and Platform) โดยการส่งเสริมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี กับส่วนงานกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และ 2) แหล่งทุนประจำปี 2563 โดยหน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท. หรือ PMU-A) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) ด้วยการส่งเสริมและให้คำปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ภายใต้โครงการ “การพัฒนากลไกระบบสารสนเทศเมืองเพื่อการวางแผนและพัฒนาเมืองโคราชอัจฉริยะ : กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้านขยะเหลือศูนย์” ซึ่งมี ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้ความร่วมมือจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฯ หอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมือง (Urban Informatics Center) คาดว่าจะสามารถทดลองระบบกลไกสู่ความเป็นเมืองโคราชอัจฉริยะ ได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และเตรียมการต่อยอดขยายผลสู่ความเป็นศูนย์กลางของระบบความเป็นเมืองอัจฉริยะด้านต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้จากความพร้อมดังกล่าว สถาบันระบบรางฯ เตรียมพัฒนาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศเมืองและระบบราง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานในอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-Curve ทั้งด้านโลจิสติกส์และด้านดิจิทัล ภายใต้การบริหารหลักสูตรของสถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข เป็นคณบดี ขับเคลื่อนการบริหารเชิงบูรณาการสหวิชาการ เพื่อตอบโจทย์ให้กับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศไทย

ที่มา : ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา

More from my site