วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศุนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2563 ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่ารุ่นพี่ และจัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอและแสดงผลงานสหกิจศึกษา ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อไปได้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ทั้งนี้ในโครงการได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและตัวแทนสถานประกอบการมาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และมีการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 82 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากสถานประกอบการ ผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมรับฟังและเป็นกรรมการติดสินผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการถ่ายทอดสดให้กับนักศึกษาที่กลับมาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เข้าร่วมรับชมไปพร้อมกัน อีกกว่า 800 คนอีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์

More from my site