วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมี อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณอัญวีณ์ จิรชัชวาลโรจน์ Sale Promotion Manager Central Department Store Nakhon Ratchasima บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาการตลาด ให้ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านให้เหมาะสมในการสัมภาษณ์งาน พร้อมทั้งให้นักศึกษามีทักษะและความมั่นใจพร้อมก้าวสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site