วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง ผศ.เด่น รักซ้อน ผศ.วัชรินทร์ แซ่เตีย อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก และนายจักรพงษ์ ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ร่วมพิธีเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว “cook & coff @เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม” ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพริก สังกัดทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการเรือนจำท่องเที่ยว “cook & coff @เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ซึ่งมี นายไพรัตน์ ขมินทกูล เป็นผู้อำนวยการ ภายใต้การพัฒนาพื้นที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพที่หลากหลาย ทั้งการทำอาหาร การทำเครื่องดื่ม การสร้างผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น โดยผู้ต้องขังจะได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ สู่การประกอบอาชีพอย่างสุจริตในอนาคตต่อไปได้

ทั้งนี้ภายในงานคณาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อีกทั้งร่วมเป็นวิทยากรให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง

More from my site