วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 : ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนการศึกษาตาบอดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 26  มีนาคม 2564 ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย จ.นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมี นายโกศล สมจินดา  ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

โดยภายในโครงการได้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนคนตาบอด นครราชสีมา การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่างมูลนิธิธรรมิกชนฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดย นายพีระ พิลาฤทธิ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุดเบญญาลัย และนายชนะพงษ์   บุญมี นอกจากนี้มีการบรรยาย เรื่อง การถ่ายทอดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.อภิญญา ดีค่ายคำ และ ผศ.วัชรพล นาคทอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มทร.อีสาน และมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้ 1.ฐานการเรียนรู้อักษรเบรลล์ด้วยเครื่องฝึกพิมพ์ 2.ฐานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และฐานห้องสมุดออนไลน์ 3.พิพิธภัณฑ์อักษรเบรลล์ 4.ฐานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและฐานการใช้งานแอปพลิชันสิ่งอำนวยความสะอาด และ 5.ฐานการผลิต

สำหรับโครงการดังกล่าวคณาจารย์และนักศึกษาสาขาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทางสายตาและสำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา โดยให้นักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยทักษะความรู้จากในห้องเรียนสู่การนำมาบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในโครงการนี้ได้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้น มาร่วมให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้ทดลองเรียนรู้ โดยมีนักเรียนและครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จำนวน 30 คน เข้าร่วมทดสอบ ซึ่งบรรยากาศในโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่น นักเรียนมีความสนุกสนานกับการสื่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากนวัตกรรมดังกล่าวผ่านการทดสอบได้มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้ว จะสามารถลดการนำเข้าสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตได้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มทร.อีสาน

More from my site