วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลขั้นสูงฯ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดห้องประชุม จาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งมี ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ และอาจารย์ผู้สอนด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : ศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน

เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site