เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ในโอกาสข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจะเข้าฝึกงานกับทางบริษัท โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าฝึกสหกิจศึกษากับบริษัทเป็นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมได้รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท ต่อคน ซึ่งในการคัดเลือกนี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุน ทั้งสิ้น 2 คน ดังนี้ นายศุภวิชญ์ เที่ยงกระโทก นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ และ นางสาวนัยนา โป๊ะสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ โดยมีผู้แทนจากบริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ร่วมส่งมอบทุน ดังนี้ ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป นายธนบดี ประดิษฐ์จา หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ,ศิษย์เก่า นายจักรกฤษณ์ สุขสงวน วิศวกรอาวุโสฝ่ายผลิต และนางสาวจิราภรณ์ รามจาตุ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site