วันที่ 24 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสานพร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์เกษม พรมรินทร์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามร่วมกับ นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์อัตโนมัติ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้จากการร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งการจัดอบรมเพื่อ up/re skill ให้กับพนักงานของบริษัท รวมถึงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะได้เข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษากับทางบริษัท ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และได้ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความสามารถและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตนเองต่อไปในอนาคตได้

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site