วันที่ 23 มีนาคม 2564 มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งมีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากทั้ง 4 คณะ และจากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โครงการปัจฉิมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีแนวทางในการดำรงชีวิตและสามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมได้ โดยมีกิจกรรมอำลาครูอาจารย์ที่อบรมให้ความรู้มาตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้ว มทร.อีสาน มีการจัดงานนัดพบแรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีสถานประกอบการมากกว่า 32 แห่ง มาร่วมรับสมัครงาน และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานโดยตัวแทนศิษย์เก่าจากคณะและวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจและการปรับตัวหลังจากจบการศึกษา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระ คงทวีเลิศ ผู้พิพากษาศาลอุทธณ์ภาค 3 ร่วมบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายวีระ คงทวีเลิศ เป็นศิษย์เก่าระดับ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วขอ.) นครราชสีมา
หลังจากนั้นสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม อันดับ 2 ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในหลายจังหวัด และในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 จ.นครราชสีมา อีกทั้งเคยได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มทร.อีสาน ประจำปี 2563

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

More from my site