วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะผู้วิจัย โครงการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ตั้นปี 2562 โดยตัวแทนคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ ผศ.ดร.สมพินิจ เหมืองทอง อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ อาจารย์พหลยุทธ บุตรจู ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบจักรยาน จำนวน 15 คัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลังจากที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยร่วมกับภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย นำโดย ดร.ประนอม ไชยวิชิต ประธานภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย นางวรัทยา รั้วชัย ผู้ใหญ่บ้านส่วยใน และสมาชิกภาคี และในโอกาส ได้ปั่นจักรยานนำชมแหล่งการเรียนรู้ในพิมาย เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิขาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 65 คน อีกด้วย

          แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในข้อกำหนดของโครงการระยะที่หนึ่งนั้น ทางภาคีอนุรักษ์เมืองพิมายและคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันนำข้อมูลจากมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติบรรจุไว้ในแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งโครงการระยะที่สองนี้สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปต่อยอดและจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม (Cultural Economy) จากฐานทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Assets) เหล่านี้ ซึ่งการปั่นจักรยานเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองพิมายได้

ที่มา : อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา