วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในงานเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในด้านการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้นัดศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เกิดทักษะด้านการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนได้


สำหรับกิจกรรมในโครงการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาในภาคทฤษฎีโดยมี ดร.ยุธทณา คงจีน อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เป็นวิทยากร และในภาคปฏิบัติได้รับความร่วมมือจาก คุณชัยวัฒน์ หัวช่างช่างเทคนิค บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น ร่วมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการนำมาใช้ออกแบบและจัดการพลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคเกษตรกรรมยุคใหม่ โดยจะรองรับการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี ยุค 4.0

ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน

เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site