วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ที่มาจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุรินทร์ และ สำนักงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ Gismans Asia โดยจากความร่วมมือนี้ทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ครอบคุลม 7 ด้าน ประกอบด้วย Smart Mobility, Smart Environment, Smart Energy, Smart Living, Smart Economy, Smart People และ Smart Governance ด้วยการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นอกจากนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าไปปรับใช้เพื่อบริการประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน

More from my site