กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ […]

มทร.อีสาน หารือเข้ม เตรียมร่วมมือกับประเทศอิสราเอล พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นพื้นที่การเกษตรยั่งยืน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ […]

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ร่วมมือกับ 13 อปท. และ บ. Gismans Asia สร้างเมืองอัจฉริยะให้โคราชและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ […]