อาจารย์ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม การบริหาร การจัดงานแบบมืออาชีพ รองรับธุรกิจ MICE

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ […]