วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มทร.อีสาน จำนวน 209 คน เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ โดยในการอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรม 7 ส. รวมไปถึงการเกณฑ์ตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องทำแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส. ทั้งก่อนและหลังการอบรม โดยผู้ที่มีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกไปเป็นผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

More from my site