วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตอาสาให้กับนักศึกษาทุกคน โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาได้มีการร่วมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย

ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา