วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) จำนวน 35 คน ในหัวข้อลมฟ้าอากาศรอบตัวเรา โดยมี วิทยากรจาก มทร.อีสาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภราดร หนูทอง และ ผศ.ดร.สุกัญญา นิลม่วง สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการอบรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศรอบตัวเราเป็นอย่างมาก

ที่มา : สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site