วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ นายมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริม SME และกรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร และเจ้าหน้าที่ สสว. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs และโครงการต่าง ๆ ของ สสว. ในปีงบประมาณ 2564 และเชื่อมโยงการส่งเสริม พัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs นอกจากนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.อีสานในการพัฒนาผู้ประกอบการ และการสร้างความยั่งยืนให้กับ SMEs ไทยต่อไป

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site