วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย          จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  และ ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา (NCEC) ในการผนึกพลังร่วมกันกับ 47 องค์กร ในจังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนโครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration ณ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21 korat และโรงแรม Center Point Korat

สำหรับบทบาทของ มทร.อีสาน ก็ได้มีการขับเคลื่อนควบคู่กับจังหวัดไปในหลายรูปแบบ ทั้งการผลักดันห้องประชุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน MICE ของประเทศ การส่งบุคลากรที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าไปร่วมกับจังหวัดในการพัฒนา KORAT MICE แต่ละด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาเมือง การจัดการผังเมืองให้เหมาะสมกับการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในโคราชเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ดี มทร.อีสาน มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนเมืองไมซ์โคราช ให้พร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา สู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในโคราชบ้านเรา และยกระดับเศรษฐกิจเมืองโคราชให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

More from my site