มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดโครงการ U2T พร้อมลงพื้นที่พัฒนาทุ่งกลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ […]