วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือกับ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และจากการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมามากกว่า 13 ปี ได้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน รวมไปถึงด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้พัฒนาและออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าโดยฝีมือคนไทย 100 เปอร์เซ็น ซึ่งจากการที่ มทร.อีสาน ได้วางแผนจัดตั้งสถาบันยานยนต์สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้น จึงได้เข้าหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้จากการหารือในเบื้องต้น คุณสมโภชน์ อาหุนัย ยินดีทำความร่วมมือกับ มทร.อีสาน พร้อมร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การวิจัยร่วมทางด้านแพคแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการให้ความร่วมมือในการผลิตกำลังคนทางด้านการซ่อมบำรุงรถไฟ-ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมา เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
เรียบเรียง : รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site