วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) เป็นโครงการของ อว. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่ โดยการยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างและพัฒนา Creative Economy โดยการยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน และเกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 

ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดปฐมนิเทศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมลงพื้นที่ดำเนินการต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 241 คน และมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 13 ตำบล ได้แก่ ตำบลพลกรังตำบลโคกกรวด ตำบลหมื่นไวย ตำบลจันทึก ตำบลพญาเย็น ตำบลดงใหญ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลสีสุก ตำบลบึงสำโรง ตำบลตูม ตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลหินดาด และ ตำบลทองหลาง

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site