วันที่ 20 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมงานจากกรวงทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้คิดค้นหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น และเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยทาง อว. ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการคิดค้นหลักสูตรดังกล่าวนั้น เป็นไปตามนโนบายของ มทร.อีสาน อย่างไรบ้าง และในภาพรวมของหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบใด ตอบโจทย์ผู้เรียนมากน้อยเพียงใด รวมถึงที่สำคัญอย่างมากคือ หลักสูตรนี้เมื่อประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วจะได้รับประโยชน์กลับไปอย่างไร พร้อมทั้งได้สอบถามผู้เรียนในหลักสูตรนี้อีกด้วย ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางด้านผู้เรียนเอง เผยว่ามีความชื่นชอบ และได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้อย่างมาก เพราะเป็นหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์กับการนำไปประกอบอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ได้ เป็นการสร้างทางเลือกและเสริมทักษะให้กับตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อจากนี้อาจจะนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักการตลาด หรือในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ทางทีมงาน อว. จะนำบทสัมภาษณ์ไปจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และผลงานของ อว. ต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว
ที่มา : บริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site